Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Opći dio

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac koje se nalazi na adresi www.gkka.hr.

Status usklađenosti1

Mrežno sjedište www.gkka.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj – pojedini dijelovi sadržaja web stranice nisu usklađeni sa Zakonom

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 1. neusklađenosti sa Zakonom:
  Razumljivost – neke ikone, slike i poveznice nisu popraćene alternativnim tekstom.
  Mogućnost opažanja – slabiji kontrast podloge i teksta. Dodana je kontrola koja korisniku omogućava izmjenu kontrasta, veličine slova, isključivanje animacija i kontrolu tipkovnicom, ali ikonu za kontrolu korisnik mora sam pronaći na stranici i napraviti izmjene.

 1. nerazmjerno opterećenje

 • za neusklađenosti navedene pod točkom a), Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona

 1. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

  Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

  Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

  Priprema ove izjave o pristupačnosti

  Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

  Izjava je zadnji put preispitana 22.rujna 2020.

  Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

  Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

  Povratne informacije i podaci za kontakt

  Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac.

  Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta www.gkka.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: miroslav@gkka.hr

  Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

  Postupak praćenja provedbe propisa

  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

1 Zakon definira mogućnost provođenja procjene i utvrđivanja nerazmjernog opterećenja za provedbu.

Ako tijelo javnog sektora, a temeljem procjene iz stavka 1. članka 8. Zakona, utvrdi da bi ispunjenje zahtjeva iz članka 6. Zakona za određenu mrežnu stranicu ili programsko rješenje za pokretne uređaje za njega predstavljalo nerazmjerno opterećenje, nije u obvezi udovoljiti zahtjevima pristupačnosti.

U tom slučaju, tijelo javnog sektora dužno je u izjavi o pristupačnosti iz članka 9. Zakona objasniti dijelove zahtjeva pristupačnosti s kojima se nije moglo uskladiti i, ako je primjereno, predvidjeti drugi način pristupa sadržaju.