NABAVA I OPREMANJE BIBLIOBUSA

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ dana 16. svibnja 2022. godine objavila je Obavijest o nadmetanju za postupak Nabave i opremanja bibliobusa u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Predmet nabave je Nabava novog bibliobusa s opremom (Grupa 1. predmeta nabave), te nabava dodatne opreme za opremanje bibliobusa (Grupe od 2. do 7. predmeta nabave), a sve u skladu s troškovnicima (Prilog 1 za svih 7 grupa predmeta nabave) i tehničkim specifikacijama (Prilog 2 za svih 7 grupa predmeta nabave).
Nositelj projekta “Čitanje je važno, uključuje nas snažno” UP.02.1.1.15.0076.  je Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac, a provodi se u partnerstvu s Gradom Karlovcem i Udrugom Carpe Diem u vremenskom periodu od 16. rujna 2021. do 16. rujna 2023. g. Posebni cilj projekta je dostupnost čitalačkih programa i materijala osobama izvan mjesta boravka / stanovanja te je projektom planirana nabava bibliobusa koji će pružati usluge pokretne knjižnice na području cijele Karlovačke županije.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.998.900,57 kuna i iz Državnog proračuna u iznosu od 529.217,75 kuna.

Razdoblje provedbe
od 16. rujna 2021. do 16. rujna 2023.

Procijenjena vrijednost nabave

Ukupna procijenjena vrijednost nabave za svih 7 grupa predmeta nabave je 2.406.000,00 bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost nabave po grupama predmeta nabave je:

  • Grupa 1. – Bibliobus s opremom  2.336.000,00 kn bez PDV-a,
  • Grupa 2. – Opremanje bibliobusa – Didaktička oprema – Radionice čitanja „Kockice pričalice“   3.200,00 kn bez PDV-a,
  • Grupa 3. – Opremanje bibliobusa – Informatička oprema 22.500,00 kn bez PDV-a,
  • Grupa 4. – Opremanje bibliobusa – Bar code čitač    800,00 kn bez PDV-a,
  • Grupa 5. – Opremanje bibliobusa – Pisač članskih iskaznica  6.500,00 kn bez PDV-a
  • Grupa 6. – Opremanje bibliobusa – Knjižna građa    29.000,00 kn bez PDV-a
  • Grupa 7. – Opremanje bibliobusa – Multimedija     8.000,00 kn bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: 14/22

Broj objave: 2022/S 0F2-0019481

Rok za dostavu ponuda: 15. lipnja 2022. godine do 11:00 sati

Javno otvaranje ponuda održat će se 15. lipnja 2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Naručitelja, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac.

Dokumentaciji o nabavi i opremanju bibliobusa s pripadajućim prilozima možete pristupiti na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6283430