Pametno Odloži #BoljiKarlovac Složi

Pametno Odloži #BoljiKarlovac Složi

Cilj 1. SPRIJEČITI NASTANAK OTPADA

S obzirom na ograničenost prirodnih resursa te utjecaje na okoliš koje prati povećana potrošnja resursa, sprječavanje nastanka otpada vrlo je bitan čimbenik u sustavu kružnog gospodarstva. Sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere poduzete prije nego li je proizvod ili materijal postao otpad čime se smanjuju količine otpada i njegov štetan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

Cilj 2. KOMPOSTIRATI KOD KUĆE
Informirajte se o kućnom kompostiranju s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada, kako bi spriječili nastanak otpada iz hrane i smanjili otpad iz kuhinje koji se trenutno odlaže na našim odlagalištima. Kontinuirano informirajte i educirajte djecu i mlade o važnosti odgovorne kupovine i potrošnje hrane radi smanjenja nastanka otpada. Izbjegavajte odlaganja bio otpada s ostalim otpadom. Kompostiranjem ga pretvorite u koristan i upotrebljiv proizvod koji hrani tlo na zdrav, ekološki način i smanjuje potrebu za umjetnim gnojivom.

Cilj 3. PONOVNO UPOTREBLJAVATI PREDMETE
U vrijeme pretjeranog konzumerizma, olako se odričemo predmeta koji se uz manje prepravke mogu ponovno koristiti te ih bacamo u smeće umjesto da razmislimo o mogućnosti ponovne uporabe. Osvijestite koliko je važno ponovno koristiti i popravljati predmete radi smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i postizanje kružnog gospodarstva. Kontinuirano informirajte i educirajte djecu i mlade o trendu sve kraćeg ciklusa i korištenja proizvoda i potrebi usvajanja navika za odgovornu potrošnju i korištenje predmeta.

Cilj 4. ODVOJENO PRIKUPLJATI KOMUNALNI OTPAD
Odvojeno prikupljanje otpada ključni je korak koji omogućuje recikliranje otpada. Kad sljedeći put bacate otpad, razmislite dobro kojoj vrsti otpada pripada, što možete učiniti s njim, kako ga ponovno uporabiti i tako doprinijeti očuvanju vaše životne sredine. Informirajte se i educirajte o vašoj ulozi u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike i stakla iz kućanstava te o znakovima recikliranja na ambalaži i proizvodima. Kontinuirano informirajte i educirajte djecu i mlade o istome.